Class: mapping_geometry

class qgis.core.mapping_geometry(geometry)