Class: get_pixel_transparency

class qgis.core.get_pixel_transparency(self)