Class: TextFormatName

qgis.core.TextFormatName

alias of 1