Class: SmartgroupName

qgis.core.SmartgroupName

alias of 1