Class: QgsCptCityArchive

class qgis.core.QgsCptCityArchive(archiveName: str = '', baseDir: str = '')

Bases: sip.wrapper

Parameters
  • archiveName (str = '') –

  • baseDir

archiveName(self) → str
Return type

str

archiveRegistry() → object
Return type

object

baseDir(self) → str

baseDir(archiveName: str) -> str

Return type

str

clearArchives()
copyingFileName(self, dirName: str) → str
Parameters

dirName (str) –

Return type

str

copyingInfo(fileName: str) → Dict[str, str]
Parameters

fileName (str) –

Return type

Dict[str, str]

defaultArchive()QgsCptCityArchive
Return type

QgsCptCityArchive

defaultBaseDir() → str
Return type

str

descFileName(self, dirName: str) → str
Parameters

dirName (str) –

Return type

str

description(fileName: str) → Dict[str, str]
Parameters

fileName (str) –

Return type

Dict[str, str]

findFileName(target: str, startDir: str, baseDir: str) → str
Parameters
  • target (str) –

  • startDir (str) –

  • baseDir (str) –

Return type

str

initArchive(archiveName: str, archiveBaseDir: str)
Parameters
  • archiveName (str) –

  • archiveBaseDir (str) –

initArchives(loadAll: bool = False)
Parameters

loadAll (bool = False) –

initDefaultArchive()
isEmpty(self) → bool
Return type

bool

rootItems(self) → object
Return type

object

selectionItems(self) → object
Return type

object

setBaseDir(self, dirName: str)
Parameters

dirName (str) –