Class: RelationshipCapabilities

qgis.core.RelationshipCapabilities

alias of Qgis