Class: QgsSensorModel

class qgis.core.QgsSensorModel

Bases: PyQt5.QtCore.QAbstractItemModel

A QAbstractItemModel subclass for showing sensors within a QgsSensorManager.

New in version 3.32.

QgsSensorModel(manager: QgsSensorManager, parent: QObject = None) Constructor for QgsSensorModel, for the specified manager and parent object.

class Column(value)

Bases: enum.IntEnum

Model columns

 • Name: Name

 • LastValue: Last value

LastValue = 1
Name = 0
class Role

Bases: int

Sensor = 263
SensorId = 258
SensorLastTimestamp = 262
SensorLastValue = 261
SensorName = 259
SensorStatus = 260
SensorType = 257
beginInsertColumns(self, QModelIndex, int, int)
beginInsertRows(self, QModelIndex, int, int)
beginMoveColumns(self, QModelIndex, int, int, QModelIndex, int) bool
beginMoveRows(self, QModelIndex, int, int, QModelIndex, int) bool
beginRemoveColumns(self, QModelIndex, int, int)
beginRemoveRows(self, QModelIndex, int, int)
beginResetModel(self)
changePersistentIndex(self, QModelIndex, QModelIndex)
changePersistentIndexList(self, Iterable[QModelIndex], Iterable[QModelIndex])
childEvent(self, QChildEvent)
columnCount(self, parent: QModelIndex = QModelIndex()) int
Parameters:

parent (QModelIndex = QModelIndex()) –

Return type:

int

connectNotify(self, QMetaMethod)
createIndex(self, int, int, object: object = 0) QModelIndex
customEvent(self, QEvent)
data(self, index: QModelIndex, role: int) Any
Parameters:
 • index (QModelIndex) –

 • role (int) –

Return type:

Any

decodeData(self, int, int, QModelIndex, QDataStream) bool
disconnectNotify(self, QMetaMethod)
encodeData(self, Iterable[QModelIndex], QDataStream)
endInsertColumns(self)
endInsertRows(self)
endMoveColumns(self)
endMoveRows(self)
endRemoveColumns(self)
endRemoveRows(self)
endResetModel(self)
flags(self, index: QModelIndex) Qt.ItemFlags
Parameters:

index (QModelIndex) –

Return type:

Qt.ItemFlags

headerData(self, section: int, orientation: Qt.Orientation, role: int = Qt.DisplayRole) Any
Parameters:
 • section (int) –

 • orientation (Qt.Orientation) –

 • role (int = Qt.DisplayRole) –

Return type:

Any

index(self, row: int, column: int, parent: QModelIndex = QModelIndex()) QModelIndex
Parameters:
 • row (int) –

 • column (int) –

 • parent (QModelIndex = QModelIndex()) –

Return type:

QModelIndex

isSignalConnected(self, QMetaMethod) bool
parent(self, index: QModelIndex) QModelIndex
Parameters:

index (QModelIndex) –

Return type:

QModelIndex

persistentIndexList(self) List[QModelIndex]
receivers(self, PYQT_SIGNAL) int
resetInternalData(self)
rowCount(self, parent: QModelIndex = QModelIndex()) int
Parameters:

parent (QModelIndex = QModelIndex()) –

Return type:

int

sender(self) QObject
senderSignalIndex(self) int
setData(self, index: QModelIndex, value: Any, role: int = Qt.EditRole) bool
Parameters:
 • index (QModelIndex) –

 • value (Any) –

 • role (int = Qt.EditRole) –

Return type:

bool

timerEvent(self, QTimerEvent)