Log met wijzigingen voor QGIS 3.6

image1

Datum uitgave 22-02-2019

De grootste uitgave van QGIS ooit! QGIS 3.6 brengt een enorme lijst met nieuwe wijzigingen - de hoogtepunten daarvan zullen we hier proberen te behandelen. Zoals altijd herinneren we u er aan dat QGIS een open bron project is en vragen u om als het mogelijk is ons werk te ondersteunen door donaties, sponsoring of bijdragen aan de documentatie van de code, website, enzovoort.

Dank u wel

We willen onze dank uitspreken aan alle ontwikkelaars schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen). Vanuit de QGIS gemeenschap hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op qgis.org en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en sponsors. Een actuele lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst met donoren. Als u een officiële sponsor voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina om te sponsoren voor details. Het sponsoren van QGIS helpt ons om fondsen te verkrijgen voor onze halfjaarlijkse ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van bugs te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeende dank u voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruik ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Titellabel-decoratie

Een nieuwe decoratie werd toegevoegd om gebruikers toe te laten snel een titel weer te geven op hun kaartvenster. De decoratie heeft een achtergrondbalk met een instelbare kleur en transparantie.

image2

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Boven/onder centreren voor decoratie items

Kaartvenster copyright en de nieuw toegevoegde titellabel-decoratie kunnen nu gecentreerd worden boven- of onderaan de kaartweergave.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Gereedschap Punten reparaties en verbeteringen

Opmerking: alle hieronder vermelde items zijn ook aan de LTR toegevoegd, zodat ze ook in QGIS 3.4.5 zullen verschijnen.

Selecteren (“vergrendelen”) van een object voor het bewerken

In QGIS 2.18 moest je altijd eerst een object selecteren om het te bewerken. In QGIS 3 bestond zoiets niet, want bewerken kon op elk object op elk moment. Nu maken we het selecteren (“vergrendelen”) van objecten weer beschikbaar, door rechts klikken.

In eerdere versies van QGIS3, gaf rechts klikken een klein popup menu weer dat de weergave van van de punten bewerker aanbood. Nu wordt bij rechts klikken onmiddellijk de punten bewerker weergegeven en het bewerken van andere objecten uitgeschakeld.

Wanneer een object “vergrendeld” is, kan het terug ontgrendeld worden door er op te klikken of door op een leeg gebied te klikken. Dit brengt ons terug naar de standaard modus waar meerdere objecten bewerkt kunnen worden.

Wanneer er meerdere objecten op één muislocatie staan zal herhaald met rechts klikken door die objecten gaan - met elke rechtsklik zult u een ander object zien. Tenslotte, als alle objecten zijn aangeboden, zal geen object worden vergendeld en zal een volgende klik met rechts de doorloop opnieuw starten.

Het vergendelen is mogelijk door te klikken op een punt, rand of interieur (voor polygonen) van een object.

Nieuw punt toevoegen zonder het te verplaatsen

Het is nu mogelijk om Shift + dubbelklik te gebruiken om een nieuw punt toe te voegen zonder het op een nieuwe locatie te plaatsen. Soms is dit handig als gebruikers een extra punten willen plaatsen op de bestaande segmenten.

Modus “Huidige laag” is nu de standaard

Van de twee modi in het gereedschap Punten werd “Alle lagen” gebruikt als de standaard. Uit terugkoppelingen van gebruikers bleek dat het minder voorkomende gebruik te zijn en gebruikers hebben een voorkeur voor “Huidige laag” als standaard.

Dit werd mogelijk gemaakt door Duitse QGIS gebruikersgroep

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Verkleind/Vergroot

Anders dan in andere software stelt het gereedschap u in staat (multi)lijnen EN (multi)polygonen aan te passen. Meer nog, het is niet noodzakelijkerwijze het einde van de lijnen dat is betrokken; elk segment van een geometrie kan worden aangepast. De andere kant is dat dit kan leiden tot ongeldige geometrieën, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gereedschap vraagt u een grens te kiezen (een segment) waarop een ander segment zal worden vergroot of verkleind. Anders dan het gereedschap Knoop wordt een controle uitgevoerd om alleen de laag aan te passen die wordt bewerkt.

Als beide segmenten 3D zijn, voert het gereedschap een interpolatie uit op het grenssegment om de Z terug te geven.

In het geval van verkleinen moet u het deel selecteren dat moet worden verkort door erop te klikken.

Dit werd mogelijk gemaakt door Mairie de Megève

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti (Oslandia)

Mogelijkheid: Rechthoek uit 3 punten (geprojecteerd)

Er is al een methode om een rechthoek uit 3 punten te maken waarbij de rechthoek een lengte krijgt van tussen het eerste en tweede punt en de tweede lengte gelijk is aan de afstand tussen het 3e en 2e punt.

Deze nieuwe methode maakt het mogelijk een rechthoek te maken uit 3 punten waarbij de tweede lengte de afstand is tussen het punt en het loodrecht geprojecteerde punt op het segment (of de uitbreiding daarvan).

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti (Oslandia)

Mogelijkheid: Gereedschap Identificeren voor lagen met mazen

Het gereedschap identificarenwerkt nu op de laag met mazen. Het geeft de huidige waarde weer van scalaire en vectorcomponenten van de mazen.

image3

Dit werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik (Lutra Consulting)

Expressies

Mogelijkheid: Nieuwe functies voor expressies

 • force_rhr: forceert polygonen om de Rechterhand-regel te respecteren, waarin het gebied dat is gebonden aan een polygoon aan de rechterkant van de grens ligt. In het bijzonder de buitenste ring is georiënteerd in de richting met de klok mee en de binnenste ringen in de richting tegen de klok in.

 • decode_uri: neemt een parameter voor een laag en een optionele parameter voor het gedeelte van de URI. Het zal details teruggeven over de gegevensbron van de laag. De beschikbare details zijn afhankelijk van de gegevensprovider. Indien aangeroepen met alleen een parameter voor de laag, zal een kaart worden teruggegeven met alle beschikbare informatie. Indien het gedeelte van de URI ook wordt gespecificeerd, zal alleen de waarde voor het verzochte gedeelte worden uitgenomen uit de kaart.

 • path is toegevoegd als een optie voor de functie voor expressies layer_property

 • array_sort: sorteert een array van elementen

 • nullif

 • sqlite_ophalen_en_verhogen

 • make_rectangle_3points: Maak een rechthoek uit 3 punten. Er zijn twee opties voor het maken van de rechthoek: op afstand of een projectie. Optie afstand: Tweede afstand is gelijk aan de afstand tussen het 2e en 3e punt. Optie geprojecteerd: Tweede afstand is gelijk aan de afstand van de loodrechte projectie van het 3e punt op het segment of de uitbreiding daarvan.

 • make_square: Maakt een vierkant uit een diagonaal.

 • from_json

 • to_json

Mogelijkheid: Vierkante haken om eenvoudig toegang te krijgen tot array-elementen van de kaart

Maakt expressies mogelijkzoals:

 • array(1,2,3)[0] -> 1

 • array(1,2,3)[2] -> 3

 • array(1,2,3)[-1] -> 3 (Python-stijl, negatieve indexen tellen vanaf het einde van de array)

 • array(1,2,3)[-3] -> 1

 • map(‘a’,1,’b’,2)[‘a’] -> 1

 • map(‘a’,1,’b’,2)[‘b’] -> 2

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson, Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Nieuwe variabelen voor expressies voor kaart

 • @map_crs_description: naam van het coördinatenreferentiesysteem van de kaart.

 • @map_crs_acronym: acroniem van het coördinatenreferentiesysteem van de kaart.

 • @map_ellipsoid_acr: acroniem van de ellipsoïde van het coördinatenreferentiesysteem van de kaart.

 • @map_crs_proj4: Proj4-definitie van het coördinatenreferentiesysteem.

 • @map_crs_wkt: WKT-definitie van het coördinaten referentiesysteem.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexis Roy-Lizotte

Mogelijkheid: Nieuwe funtie try() om fouten te vangen

De nieuwe functie try() probeert een expressie en geeft de waarde ervan terug indien foutenvrij. Als de expressie een fout teruggeeft zal een alternatieve waarde worden teruggegeven, indien opgegeven, anders zal de functie null teruggeven.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Een nieuw thema: “Blend of Gray” voor grijswaarden

Een nieuw thema voor de gebruikersinterface heeft zijn wge gevonden in QGIS, genaame “Blend of Gray”. In aanvulling daarop werden honderden reparaties, tweaks en verfijningen toegepast op het reeds bestaande thema “Night Mapping”.

image4

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Meerregelige selecties en bewerken in bewerkers voor code/expressies

Indrukken van Ctrl tijdens het selecteren in de bewerkers voor expressies en Python-scripts in QGIS stelt u in staat een meerregelig blok tekst te selecteren, die in één keer kan worden bewerkt.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson ()

Symbologie

Mogelijkheid: Verbeterde afhandeling van stijlbibliotheken voor .XML

Het paneel Browser geeft nu stijlbibliotheken voor XML in QGIS weer en deze bestanden kunnen ook worden versleept en worden neergezet in een venster van QGIS. Dit opent een dialoogvenster dat gebruikers in staat stelt de stijlbibliotheek te verkennen en stijlen uit de bibliotheek te importeren naar hun installatie van QGIS.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Optioneel forceren van de Rechterhand-regel gedurende het renderen van symbolen voor polygonen

Deze nieuwe optie, beschikbaar onder de knop “Geavanceerd” voor het vullen van symbolen, maakt het mogelijk te forceren voor gerenderde polygonen om de standaard “Rechterhand-regel” te volgen voor de richting van de ringen (waarbij de buitenste ring met de klok mee gaat en de binnenste ringen allemaal tegen de klok in).

De reparatie voor de richting wordt alleen toegepast tijdens het renderen, en de originele geometrie van het object wordt niet gewijzigd.

Dit maakt het maken van gevulde symbolen met een consistent uiterlijk mogelijk, ongeacht de gegevensset die wordt gebruikt bij het renderen en de richting van de ringen van individuele objecten.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door de Duitse QGIS gebruikersgroep

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Optie voor eenvoudige lijnen en markeringslijnen om alleen de buitenste ring of binnenste ringen te renderen

Deze nieuwe optie wordt weergegeven wanneer een symbool voor een eenvoudige lijn of een symbool voor een markeringslijn wordt gebruikt als deel van een vulsymbool voor het renderen van polygonen. Het standaard gedrag is om zowel de binnenste als de buitenste ringen te renderen, maar deze nieuwe instelling maakt het voor gebruikers mogelijk om de symboollaag zo in te stellen dat alleen de buitenste ring OF alleen de binnenste ringen worden gerenderd. Dit maakt symboliseren mogelijk, wat eerder niet direct mogelijk was, zoals een markeringslijn met markeringen voor binnenste ringen in een hoek naar het binnenste van de polygoon.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door de Duitse QGIS gebruikersgroep

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Rasterafbeelding als puntsymbool

Een nieuw type symbologie voor punten als rasterafbeeldingen werd toegevoegd aan QGIS die gebruikers in staat stelt een raster, d.i. bitmap, afbeeldingsbestand te gebruiken en weer te geven als een puntsymbool. De symbologie voor punten als rasterafbeelding staat aanpassen van de breedte, hoogte, verhoudingen van de afbeelding, rotatie, en transparantie toe.

Gebruik maken van een gegevens-gedefinieerde afbeeldingsbron maakt deze nieuwe symbologie een fantastische methode om afbeeldingen met geoverwijzingen weer te geven op een kaartvenster.

image5

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Vulling voor raster mag afbeeldingen hebben ingesteld naar URL’s op afstand of ingebedde afbeeldingen

Net zoals de SVG en markering voor rasterafbeeldingen, kan de vulling voor rasters nu worden ingesteld om URL’s naar HTTP(s) te gebruiken of bestanden direct hebben ingebed binnen het symbool zelf.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Weergavewaarden gebruiken voor geklassificeerde renderers

Wanneer een veld is geconfigureerd met een relatie naar een waarde, waardenkaart of andere “weer te geven waarde” en het veld wordt gebruikt als bron vor een renderer van classificatie, zullen de weer te geven waarden worden gebruikt om de catgeorieën te labelen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn

Mogelijkheid: Optie om categorieën samen te voegen in renderer Categorieën

Deze wijziging stelt gebruikers in staat om meerdere bestaande categorieën te selecteren en die te groeperen naar één enkele categorie, die wordt toegepast op elke waarde in de selectie.

Dit maakt het mogelijk lagen met een groot aantal categorieën eenvoudiger op te maken, waarbij het mogelijk is meerdere afzonderlijke categorieën naar een kleinere, meer beheersbaarder set van categorieën te groeperen, die van toepassing is op meerdere waarden.

De optie is beschikbaar in het contextmenu, klik met rechts, in de lijstweergave van de categorieën, wanneer meerdere categorieën zijn geselecteerd.

image6

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Projectkleuren weergeven in kleurgebonden data-gedefinieerde knoppen

Dit voegt een nieuw gedeelte “Projectkleuren” toe aan data-gedefinieerde knoppen die zijn gekoppeld aan een kleurwaarde. Het menu Kleur bevat alle kleuren die zijn gedefinieerd als deel van het kleurenschema van het project voor het huidige project (dat wordt gedefinieerd in de Projecteigenschappen).

Wanneer een projectkleur wordt gekozen uit de knop, wordt de eigenschap gekoppeld aan die kleur. Het zal automatisch elke toekomstige wijziging aan de kleur volgen die worden gemaakt via de Projecteigenschappen.

Dit maakt het mogelijk dat gebrukers eenmalig veel voorkomende kleuren kunnen definiëren voor een project en dan kleuren voor symbolen, labels, lay-outs, etc “binden” aan deze vooraf ingestelde kleuren. De koppeling is live, dus als u die eenmaal wijzigt wordt de wijziging OVERAL zichtbaar. Veel beter dan het 100 keer bijwerken van een kleur als het gebruik daarvan is verspreid over de symbolen, labels, etc.. van een project.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Verbeteringen aan dialoogvenster stijlbeheer

Het dialoogvenster Stijl manager heeft een aantal verbeteringen ondergaan:

 • Een nieuwe modus “Lijstweergave” is toegevoegd

 • Een tab “Alles” is toegevoegd die alle overeenkomende symbolen weergeeft (ongeacht het type symbool)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: SLD exporteren voor rasterstijlen

QGIS is nu in staat rasterstijlen te exporteren naar SLD, bijvoorbeeld om te worden gebruikt in Geoserver. Bekijk: https://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/qgis/index.html#exporting-raster-symbology

image7

Dit werd mogelijk gemaakt door OSGeo UK, GeoServer PSC, Brad Hards

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Luigi Pirelli en GeoSolutions

Digitaliseren

Mogelijkheid: Verbeteringen aan Georeferencer

 • dX, dY en residu toegevoegd aan GCP-punten

 • optie toegevoegd om automatisch GCP-punten op te slaan in het raster-aangepaste pad

image8

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Faneva Andriamiadantsoa

Mogelijkheid: Nieuwe optie om minimaliseren van Georeferencer bij het toevoegen van punten te voorkomen

Gebruikers kunnen er nu voor kiezen om het automatisch minimaliseren van het venster van georeferencer, dat voorkomt bij het toevoegen van nieuw grondcontrolepunten aan het kaartvenster, te voorkomen. Dit gedrag kan irritant zijn op setups met meerdere schermen, waar het wenselijk kan zijn om beide vensters zichtbaar te hebben bij het toevoegen van punten.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Optie Opmerking in DB Manager

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Corentin Falcone (SIRS)

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Nieuw formulierwidget voor binaire (blob)-velden

Deze widget is alleen beschikbaar voor binaire velden (en wordt als standaard widget gebruikt voor binaire velden). Het biedt een label om aan te geven of het blob veld leeg is of niet. Als het niet leeg is, geeft het de inhoudsgrootte weer (in bytes/kb/enz.).

Een knop met keuzemenu laat gebruikers toe om de huidige binaire inhoud van het veld op te slaan naar een schijf gebaseerd bestand, de inhoud van een blob veld leeg te maken, of binaire inhoud te inbedden door een bestand te selecteren van hun systeem.

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Printvormgeving

Mogelijkheid: Grid frame verbeteringen

Gebruikers kunnen nu een marge instellen voor de grid frames in hun lay-out kaart onderdelen. Aanvullend werden nieuwe “Zebra (Nautisch)” en “Lijnrand (Nautisch)” frame stijlen toegevoegd, die blokken in nautische stijl weergeven in de grid hoeken als een marge is ingesteld voor het grid.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door konst

Mogelijkheid: Verbeterde behandeling van exporteren van tekst en labels

Bij het exporteren van een afdruklay-out naar PDF- of SVG- indelingen hebben gebruikers nu de keuze over hoe tekst en labels binnen die lay-out zouden moeten wordne geëxporteerd. Beschikbare opties worden geconverteerd naar allemaal tekst voor omtrekken/bogen (de eerdere standaard), of om tekst en labels als tekstobjecten te behouden.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Verbeteringen voor kaartlabels

Verscheidene verbeteringen zijn gemaakt met betrekking tot hoe labels worden gerenderd in kaartitems van lay-out.

 • Een nieuwe instelling maakt beheer per kaart mogelijk over hoe dicht labels mogen worden geplaatst vanaf de randen van de kaart. Grootten kunnen worden ingesteld met behulp van mm/inches/pixels/etc, en data-gedefinieerde labelmarges zijn toegestaan.

 • Een nieuwe instelling maakt beheer per kaart mogelijk of gedeeltelijke labels zichtbaar zijn op de kaart. Dit staat standaard uit, (anders dan de instelling voor het kaartvenster die standaard aan staat voor een nieuw project) omdat lay-outs altijd standaard de instellingen zouden moeten gebruiken die de hoogste kwaliteit cartografische uitvoer produceren.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Sneltoetsen voor bereik/schaal van kaartitems opnieuw bewerkt

De knoppen voor het instellen van kaartitems voor lay-out om overene te komen met de huidige kaartweergave (en vice versa) zijn naar boven verplaatst naar een nieuwe werkbalk in het venster voor eigenschappen van kaartitems.

Nieuwe acties zijn ook toegevoegd om de schaal van kaartitems overeen te laten komen met de schaal van het kaartvenster, en om de schaal van het kaartvenster overeen te laten komen met de schaal van de geselecteerde lay-out. Deze spiegelen de bestaande instellingen voor het instellen van het bereik van het kaartvenster en drijven het bereik NAAR het kaartvenster.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Items van lay-out mogen kaartlabels “blokkeren”

Deze mogelijkheid geeft andere items voor de lay-out (zoals schaalbalken, Noordpijlen, ingevoegde kaarten, etc) de mogelijkheid te worden gemarkeerd als “blokkeringen” voor de kaartlabels in een kaartitem. Dit voorkomt dat kaartlabels onder deze items worden geplaatst - wat er voor zorgt dat het programma voor de labels probeert een alternatieve plaatsing voor die te vinden (of ze geheel negeert).

Dit maakt cartografisch meer aantrekkelijke kaarten mogelijk – plaatsen van labels onder andere items kan ze moeilijk te lezen maken, maar zonder deze nieuwe instelling is het niet eenvoudig om QGIS het plaatsen van labels op deze bedekte gebieden te laten vermijden.

De blokkerende items worden ingesteld door de eigenschappen van een kaartitem, in het paneel voor instellingen van het label. De instelling is per kaartitem, dus u kunt een schaalbalk hebben die de labels blokkeert in de ene kaart in uw lay-out, maar niet in andere (als u dat zou willen!)

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Waarschuwingen voor exporteren

Bij het exporteren van afdruklay-outs controleert QGIS nu automatisch de lay-out op veel voorkomende fouten en waarschuwt de gebruiker als die worden gevonden:

 • Schaalbalken niet gekoppeld aan een kaartitem

 • Items voor afbeeldingen met verbroken of ontbrekende paden, of gekoppeld aan onleesbare afbeeldingsbestanden

 • Overzichtskaarten niet langer gekoppeld aan een geldig kaartitem

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Beheer over stapelpositie van bereiken van overzichtskaarten

QGIS staat toe dat bereiken voor overzichtskaarten wordne getekend onder kaartlabels (de nieuwe standaard), maar in 3.6 zijn keuzes toegevoegd om ze te tekenen onder alle kaartlagen, of boven/onder een specifieke laag. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk om exact te beheren waar in de stapel van lagen van het kaartitem het overzicht zal worden geplaatst, bijv. het mogelijk maken een bereik van een overzicht te tekenen onder enkele lagen met objecten zoals wegen, maar het tegelijkertijd boven andere achtergrondlagen te tekenen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuwe variabelen voor expressies voor items van de legenda

Nieuwe variabelen voor expressies zijn toegevoegd om te gebruiken in data-gedefinieerde expressies in items van de legenda van een lay-out, inclusief:

 • @legend_title

 • @legend_column_count

 • @legend_split_layers

 • @legend_wrap_string

 • @legend_filter_by_map

 • @legend_filter_out_atlas

Als de legenda is gekoppeld aan een kaart, dan zullen de in die legenda gebruikte expressies ook toegang hebben tot de gekoppelde variabelen, inclusief @map_scale, @map_extent, etc.

Aanvullend gebruiken symbolen, gerenderd als deel van een legenda, de volledig beschikbare context van de expressie voor de legenda. Dit betekent dat de symbolen toegang hebben tot variabelen, zoals het huidige object Atlas.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexis Roy-Lizotte

Mogelijkheid: Expressies binnen tekst van een item voor legenda

Deze mogelijkheid maakt het mogelijk dat expressies direct worden ingebed in de tekst van een item voor de legenda (bijv. groep, subgroep en tekst van het item). De expressies worden geëvalueerd tijdens het renderen, met volledige kennis van de context van de expressie voor de legenda (kan dus variabelen gebruiken uit de lay-out/item voor de lay-out/etc)

Er is nog geen gebruikersinterface hiervoor (die zal komen in 3.8), maar expressies kunnen wordne ingevoerd met behulp van de standaard [% 1 + 2 %] indeling.

Bijvoorbeeld een item voor de legenda als

My layer (rendered at 1:[% @map_scale %])

zal in de uitvoer worden weergegeven als

My layer (rendered at 1:1000)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Analyse-gereedschappen

Mogelijkheid: Hardware-acceleratie voor rasterberekeningen

Acceleratie van OpenCL is nu standaard beschikbaar voor bewerkingen van rasterberekeningen

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Alessandro Pasotti - ItOpen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Mazen berekenen

Soortgelijk aan rasterberekeningen werkt Mazen berekenen op lagen met mazen. In aanvulling op de algemene functies verschaft Mazen berekenen ook functies voor het optellen van tijden. Als u bijvoorbeeld een netcdf hebt met dagelijkse temperaturen over een maand, kunt u de gemiddelde temperatuur over de gehele maand berekenen voor elke cel. De uitvoer kan worden gefilterd op tijdsduur of ruimtelijk bereik.

Dit werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik (Lutra Consulting)

Processing

Mogelijkheid: Nieuw algoritme “Duplicaten van attributen verwijderen”

Maakt het verwijderen van gedupliceerde objecten mogelijk, geïdentificeerd met behulp van de waarden in één (of meer) veldwaarden van de invoerobjecten. Optioneel kunnen genegeerde (duplicaat)-objecten worden opgeslagen in een afzonderlijke afvoer.

image9

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme Explode HStore

Dit algoritme maakt een kopie van een invoerlaag en voegt een nieuw veld in voor elke unieke sleutel in het veldtype HStore. Een veld HStore is bijvoorbeeld vaak aanwezig in een gegevensset van OSM (“other_tags”).

image10

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Etienne Trimaille

Mogelijkheid: Rechterhand-regel forceren

Dit nieuwe algoritme forceert geometrieën polygoon om de Rechterhand-regel te respecteren, waarin het gebied dat is gebonden aan een polygoon aan de rechterkant van de grens ligt. In het bijzonder de buitenste ring is georiënteerd in de richting met de klok mee en de binnenste ringen in de richting tegen de klok in.

image11

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door de Duitse QGIS gebruikersgroep

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme Binair veld uitnemen

Dit algoritme stelt gebruikers in staat de inhoud uit binaire velden te nemen en op te slaan in bestanden.

image12

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme Lijnen splitsen op maximum lengte

Dit algoritme neemt een invoer (meerdere) lijnen- (of boog-)laag en splitst elk object in meerdere delen, waarbij elk deel niet langer is dan de gespecificeerde maximale lengte.

Ondersteunt de data-gedefinieerde eigenschap voor maximum lengte, en de bewerking voor direct bewerken.

image13

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson, Nathan Woodrow

Mogelijkheid: Nieuw type parameter voor configureren van authenticatie

Een nieuw type parameter voor algoritmes van Processing, QgsProcessingParameterAuthConfig, is toegevoegd, wat het mogelijk maakt een selectie te maken uit beschikbare configuraties voor authenticatie (en het maken van nieuwe).

Het maakt het mogelijk algoritmes voor processing te maken die volledig gebruik kunnen maken van de volwassen afhandeling van de authenticatie in QGIS, daardoor de noodzaak voor het gebruiken van onveilige tekenreeks-parameters voor gebruikers, om gevoelige inloggegevens in te voeren, te vermijden.

Parameters QgsProcessingParameterAuthConfig worden geëvalueerd met behulp van QgsProcessingAlgorithm.parameterAsString(), die de ID voor de geselecteerde configuratie voor de authenticatie teruggeeft.

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Opties voor resamplen en indeling in het algoritme gdaladdo

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex Bruy

Mogelijkheid: Algoritme Rastergebiedsstatistieken

Dit algoritme berekent statistieken voor de waarden van een rasterlaag, gecategoriseerd op gebieden gedefinieerd in een andere rasterlaag.

image14

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritmes Z-waarden uitnemen en M-waarden uitnemen

Deze algoritmes stellen gebruikers in staat de in object-geometrieën aanwezige Z- en M-waarden te converteren naar attributen in de laag.

Standaard wordt de Z/M-waarde uit het eerste punt in het object uitgenomen, maar optionele statistieken kunnen wordne berekend voor ALLE Z-/M-waarden uit de geometrie (bijv. berekenen van gemiddelde/min/max/som/etc van Z-waarden).

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme Geodesische lijn gesplitst op antimeridiaan

Dit algoritme splitst een lijn in meerdere geodesische segmenten wanneer de lijn de antimeridiaan (±180 graden longitude) kruist. Splitsen op de antimeridiaan helpt de visuele weergave van de lijnen in sommige projecties. De teruggegeven geometrie zal altijd een meerdelige geometrie zijn.

Wanneer lijnsegmenten in de invoergeometrie de antimeridiaan kruisen, zullen zij worden gesplitst in twee segmenten, waarbij de latitude van het breekpunt wordt bepaald met behulp van een geodesische lijn die de punten aan beide zijden van dit segment verbindt. De huidige instelling voor de ellipsoïde van het project zal bij het berekenen van het breekpunt worden gebruikt.

Als de invoergeometrie M- of Z-waarden bevat zullen die lineair worden geïnterpoleerd voor de nieuwe punten die worden gemaakt op de antimeridiaan.

Modus Direct bewerken wordt ook ondersteund.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Geodesische modus voor algoritme “Join by Lines (Hub lines)”

Dit maakt het mogelijk optioneel geodesische lijnen te maken, die de kortste afstand tussen de punten weergeven, gebaseerd op de ellipsoïde.

Wanneer de modus Geodesisch wortd gebruikt is het mogelijk de gemaakte lijnen te splitsen op de antimeridiaan (±180 graden longitude), wat het renderen van de lijnen kan verbeteren. Aanvullend kan de afstand tussen de punten worden gespecificeerd. Een kleinere afstand resulteert in een dichtere, meer nauwkeuriger lijn.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme Rasteroppervlak volume

Het SAGA rasteroppervlak volume is geporteerd naar een eigen alforitme van QGIS. De versie van SAGA van dit algoritme is van beperkt gebruik in QGIS, omdat het berekende volume alleen is ingebed in de uitvoer voor de terminal in SAGA. Dit voorkomt dat het wordt opgeslagen naar een bestand, of opnieuw gebruikt in een model als een invoer voor een latere stap in het model. Dientengevolge is het algoritme geporteerd naar een eigen QGIS C++-algoritme. Het algoritme dupliceert het algoritme voor SAGA 1:1, maar voert het volume (en gebied) uit naar ofwel een rapport in HTML, of een vectortabel. Aanvullend wordt de uitvoer geëxporteerd als numerieke uitvoer vanuit het algoritme, wat het mogelijk maakt ze opnieuw te gebruiken in modellen.

image15

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Herrezen functionaliteit model naar Python-script

De 2.x mogelijkheid voor het direct converteren van een model van Processing naar een equivalent script voor Python is nieuw leven ingeblazen en bijgewerkt voor de 3.x API van Processing.

image16

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Solspec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Opties voor toepassing en projecten

Mogelijkheid: Verwijderen van instellingen van de tab Geavanceerd in Opties

Deze wijziging voegt een nieuw menu voor rechtsklikken toe aan de instellingen die worden weergegeven op de tab “Geavanceerd” in het dialoogvenster Opties, wat gebruikers de mogelijkheid geeft die instelling te verwijderen (of groep van instellingen).

image17

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Browser

Mogelijkheid: Opties “Naar bestand exporteren” voor raster- en vectorlagen in de browser

Maakt het mogelijk deze bestanden direct te exporteren (bijv. naar een andere indeling, CRS, etc) zonder de noodzaak ze feitelijk eerst in het project te laden.

image18

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Nyall Dawson (North Road)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Eigen eigenschappen bestand/map

U kunt nu met rechts klikken op een bestand of een map in de browser en “Bestandseigenschappen” of “Mapeigenschappen” selecteren om het eigen dialoogvenster voor eigenschappen van bestand/map te openen voor dat item. Dit maakt snelle toegang mogelijk tot de eigenschappen van bestand of map van het besturingssysteem, zoals rechten voor bestanden en opties voor delen.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Voorbeeld lagen en attributen

QGIS 3.6 brengt de functionaliteit terug van de oude 2.18 zelfstandige “browser” toepassing om vooraf de lagen en hun attributen te kunnen bekijken. Deze functionaliteit werd verplaatst naar het ingebouwde browser paneel en is beschikbaar door rechts te klikken op een laag en “eigenschappen” te selecteren (of door op de “widget eigenschappen inschakelen” knop te klikken in de browser werkbalk).

image19

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: QGS/QGZ projectbestanden verkennen in de browser

Eerdere versies van QGIS gaven QGS/QGZ projectbestanden weer in de browser, waar ze konden worden geopend als nieuw actief project. In QGIS 3.6 werd deze functionaliteit uitgebreid en projectbestanden kunnen nu rechtstreeks verkend worden IN de browser zelf. Projecten zijn nu uitklapbare items en door ze uit te klappen wordt de volledige projectstructuur van groepen en lagen weergegeven. Elke laag kan dan gesleept en neergezet worden in het huidige project.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Het rechtstreeks aanmaken van Geopackage- en Shapebestanden.

Rechtsklikken op een map in het browser paneel geeft nu een “Nieuw” menu weer dat items bevat om Geopackage, ShapeFile of submappen onder de geselecteerde map aan te maken.

image20

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Terminal openen in pad

Een nieuwe contextmenu optie werd toegevoegd voor map items in het browser paneel om een nieuw terminal venster te openen in die map.

In Windows erft deze nieuwe terminal de omgeving van QGIS over, waardoor GDAL commando’s en Python scripts die PyQGIS gebruiken, werken zonder dat er nog instellingen van de omgeving aangepast moeten worden.

Terminal hackers verheug u!

image21

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Algemeen

Mogelijkheid: Verbeterde afhandeling van “ontbrekende laag” bij het laden van een project

image22

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Optionele instelling voor het uitschakelen van controle op updates

Een nieuwe instelling, “allowVersionCheck” is toegevoegd aan het QGIS configuratie ini-bestand. Als deze op true gezet wordt (de standaard), mogen gebruikers bepalen of de controle op updates in- of uitgeschakeld is in het instellingen dialoogvenster. Als deze instelling op false gezet wordt, wordt er geen controle op updates uitgevoerd EN gebruikers hebben NIET de mogelijkheid om dit in te schakelen in het instellingen dialoogvenster.

Deze instelling is bedoeld voor gebruik in bedrijfsinstallaties waar QGIS versiebeheer centraal geregeld wordt.

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Een aan/uit actie werd toegevoegd aan vectorlaag legende items

image23

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Open service info voor ArcGIS Feature Server-lagen

ArcGIS Feature Server-lagen hebben een nieuw rechtsklik-menu optie in het browser paneel, dat gebruikers toelaat om de service informatie webpagina voor de geselecteerde laag rechtstreeks te openen.

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Binaire blob ondersteuning voor OGR provider

In plaats van binaire velden om te zetten naar afgekorte strings, zijn deze nu op te halen als hun originele binaire inhoud. Dit laat toe dat plugins en scripts binaire velden gebruiken, zoals hun inhoud er uit halen.

Aanvullend kunnen nieuwe binaire velden aangemaakt worden voor compatibele gegevensbronnen.

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Ondersteuning voor markering afbeelding en vullen afbeelding voor ArcGIS Feature Server

Bij het laden van een laag van Feature Server met markeringen voor afbeeldingen of symbologie voor het vullen van afbeeldingen zal QGIS automatiscg de ESRI markeringen voor afbeeldingen en de symbolen voor vullen converteren en ze gebruiken als de standaard stijl voor de laag.

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson, Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Ondersteuning voor labelen van ArcGIS Feature Server

Wanneer een laag van Feature Server labelen heeft gedefinieerd door de server, zullen de instellingen van dat labelen automatisch standaard worden gebruikt bij het laden van de laag in QGIS.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Ondersteuning voor geheugenlagen met Booleaanse en binaire velden

Geheugenlagen (“Tijdelijke teken”) mogen nu binaire en Booleaanse (true/false) typen veld gebruiken.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Ondersteuning voor JSON voor GeoPackage

Ondersteuning voor JSON maakt het mogelijk gestructureerde gegevens op te slaan binnen één enkel veld in bestanden van GeoPackage.

gegevens die zijn opgeslagen als JSON kunnen wordne weergegeven en bewerkt in

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Zug, Amt für Geoinformation

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Signer (OPENGIS.ch)

Mogelijkheid: provider Postgres: selectie primaire sleutel opslaan

Wanneer een weergave is geladen vanuit de tab PostgreSQL van Database beheren kunt u de sleutelkolommen van de weergave selecteren (standaard wordt de eerste kolom gebruikt, wat verkeerd kan zijn). Deze indiening slaat die selectie in de instellingen op, zodat het niet opnieuw hoeft te worden geselecteerd bij opnieuw laden. Deze opgeslagen selectie wordt ook gebruikt bij het toevoegen van het laden aan de browser.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jürgen Fischer

Mogelijkheid: Ondersteuning voor unieke waarden in meervoudige velden van ArcGIS Feature Server

QGIS kan nu een laag van Feature Server met een renderinstelling voor unieke waarden voor meervoudige lagen weergeven.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

QGIS Server

Mogelijkheid: Mogelijkheid om ATLAS_PK in te stellen in verzoek GetPrint voor blad(en) van atlas

De nieuwe parameter GetPrint accepteert de primaire sleutel(s) waarvoor bladen van atlas zouden moeten worden afgedrukt, gescheiden door komma,

Een dergelijk verzoek zou er uitzien als:

https://yourserver.name/path/to/qgisproject?SERVICE=WMS&REQUEST=GetPrint
&TEMPLATE=A4&FORMAT=pdf&ATLAS_PK=1,3,7

Men kan ook een asterisk (*) opgeven voor ATLAS_PK om alle objecten van een atlas op te vragen. Het is mogelijk, om de server te beschermen tegen teveel objecten, het te beperken tot een gedefinieerd maximum aantal objecten die in één keer kunnen worden opgevraagd (zie bijgevoegde schermafdruk).

Omdat cliënten niet zouden kunnen weten welk sjabloon een atlas heeft en welk(e) attribu(u)t(en) de primaire sleutel zijn van de bedekkingslaag, voegt deze nieuwe mogelijkheid die informatie toe aan het antwoord van GetProjectSettings van de service WMS.

image24

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Zug, Amt für Geoinformation

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Marco Hugentobler

Mogelijkheid: Configuratie van tegelmatrixen voor WMTS

In QGIS Server 3.4, werd de WMTS API toegevoegd waarin de tegelmatrixen werden berekend, uitgezonderd voor EPSG:3857 en EPSG:4326.

Deze wijziging voegt de mogelijkheid toe om de tegelmatrixen te selecteren die moeten worden gebruikt in het project en de hoek linksboven te configureren en het laatste niveau van de tegelmatrix. In het geval van EPSG:3857 en EPSG:4326 kan de gebruiker alleen het laatste niveau van de tegelmatrixen kiezen.

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door 3liz

Mogelijkheid: Indeling JSON toevoegen voor WMS verzoek GetFeatureInfo

Dankzij deze nieuwe mogelijkheid kan de parameter FORMAT van GetFeatureInfo voor de service WMS de waarden ‘application/json’ of ‘application/geo+json’ hebben. In dit geval ziet het document dat door de server wordt teruggegeven er ongeveer zo uit:

{"type": "FeatureCollection",
  "features":[
  {
    "type":"Feature",
    "id":"testlayer",
    "geometry":
    {"type": "Point", "coordinates": [913204.9128, 5606011.4565]},
    "properties":{
      "id":3,
      "name":"three",
      "utf8nameè":"three"
    }
  }]
}

Dit werd mogelijk gemaakt door Veolia

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Paul Blottiere (Oslandia)

Plug-ins

Mogelijkheid: DB Manager: Knoppen toegevoegd om een extern bestand van SQL te laden en op te slaan

De nieuwe knoppen stellen de gebruiker in staat de query in een extern bestand van SQL te laden en op te slaan.

image25

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti (Oslandia)

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Nieuwe klasse QgsExifTools

Bevat mogelijkheden voor het ophalen van de geotag uit afbeeldingen en voor het instellen van een geotag voor een afbeelding.

Werken met geotags (vóór deze klasse!) is super-vervelend en vergt veel werk en is afhankelijk van ofwel het parsen van programma’s voor de opdrachtregel of afhankelijk van niet-standaard bibliotheken voor Python die niet overal beschikbaar zijn, en vaak zeer moeilijk voor gebruikers op bepaalde platformen om te installeren en goed werkend te krijgen.

Met deze klasse hebben we stabiele methoden voor ophalen/instellen van geotags, die universeel beschikbaar zijn en veilig kunnen worden gebruikt door plug-ins en scripts.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Doorlopen over een delen van een QgsGeometry

Deze nieuwe PyQGIS API maakt het gemakkelijk doorlopen van alle delen van een geometrie mogelijk, ongeacht het type geometrie. Bijv.

geometry = QgsGeometry.fromWkt( 'MultiPoint( 0 0, 1 1, 2 2)' )
for part in geometry.parts():
 print(part.asWkt())

geometry = QgsGeometry.fromWkt( 'LineString( 0 0, 10 10 )' )
for part in geometry.parts():
 print(part.asWkt())

Er zijn twee mogelijkheden voor doorlopen beschikbaar. QgsGeometry.parts() geeft een non-const doorloop, die het mogelijk maakt delen direct op hun plaats aan te passen:

geometry = QgsGeometry.fromWkt( 'MultiPoint( 0 0, 1 1, 2 2)' )
for part in geometry.parts():
  part.transform(ct)

Voor een const doorloop, aanroepen van .const_parts() geeft een const doorloop, die de delen niet kan bewerken, maar potentieel duur losmaken en klonen van QgsGeometry vermijd

geometry = QgsGeometry.fromWkt( 'MultiPoint( 0 0, 1 1, 2 2)' )
for part in geometry.const_parts():
  print(part.x())

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Verbeterde QgsLineString PyQGIS API

Enkele nette aanvullingen in de API zijn gemaakt voor de QgsLineString API:

 • len(QgsCurve) geeft het aantal punten terug in een boog

 • IndexErrors aangeven bij aanroepen van pointN, xAt, yAt, zAt, mAt, setXAt, setYAt, setMAt, setZAt met ongeldige indices voor punten

 • [] getter toegevoegd voor ophalen van specifieke punten, bijv. ls[0] geeft terug QgsPoint(…)

 • [] setter toegevoegd voor instellen van specifieke (bestaande) punten, bijv. ls[1] = QgsPoint(1,2)

 • Ondersteuning voor del toegevoegd voor verwijderen van punten, bijv. del ls[1] verwijdert het tweede punt

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Verbeteringen aan PyQGIS Geometry Collection API

De PyQGIS API voor het werken met verzamelingen van geometrieën is verbeterd:

 • Aanroepen van removeGeometry met een ongeldige index zal nu een IndexError aangeven

 • Aanroepen van collection[0] zal de eerste geometrie in de verzameling teruggeven, collection[1] de tweede, etc. En negatieve indices geven terug vanaf het einde van de verzameling, dus collection[-1] geeft de laatste geometrie in de verzameling terug.

 • Geometrieën kunnen worden verwijderd door het aanroepen van del collection[1] (verwijdert de tweede geometrie uit de verzameling). Ondersteunt ook negatieve indices om vanaf het einde van de verzameling te tellen.

Aanvullend kunt u nu ook gemakkelijk door de geometrieën in de verzameling lopen, wat dit type code mogelijk maakt:

gc = QgsGeometryCollection()
gc.fromWkt('GeometryCollection( Point(1 2), Point(11 12), LineString(33 34, 44 45))')
for part in gc:
 print(part.asWkt())

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Eenvoudiger maken van algoritme voor Processing via @alg decorateur

Maakt het volgende mogelijk om scripts voor Processing te definiëren zonder de noodzaak van het implementeren van een aangepaste klasse:

from qgis.processing import alg

@alg(name=”test2”, label=”test 2”, group=”test”, groupid=”test”)
@alg.input(type=alg.STRING, name=”IN1”, label=”In string”)
@alg.input(type=str, name=”IN2”, label=”In string 1”, optional=True)
@alg.input(type=str, name=”IN3”, label=”In string 2”)
@alg.input(type=alg.SINK, name=”SINK”, label=”Sink it!”)
@alg.output(type=str, name=”OUT”, label=”WAT”)
@alg.output(type=alg.MAPLAYER, name=”OUT2”, label=”WAT”)
@alg.output(type=alg.VECTOR_LAYER, name=”VECTOR_LAYER”, label=”WAT”)
def testalg(instance, parms, context, feedback, inputs):
“””
Dit is testfunctie die dingen doet
“””
feedback.pushInfo(“We got these inputs!!”)
feedback.pushInfo(inputs[‘IN1’])
feedback.pushInfo(inputs[‘IN2’])
feedback.pushInfo(inputs[‘IN3’])
return {
“OUT2”: “wat”
}

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nathan Woodrow

Mogelijkheid: Blokkeren van (niet-async) netwerkverzoeken

Nieuwe PyQGIS API is toegevoegd voor het uitvoeren van blokkeerverzoeken van SAFE. Het is thread-veilig en heeft volledige ondersteuning voor instellingen van QGIS proxy en authenticatie.

reply = QgsNetworkAccessManager.blockingGet(...)
reply = QgsNetworkAccessManager.blockingPut(...)

Deze API zou altijd moeten worden gebruikt als een blokkeerverzoek voor een netwerk vereist is. Anders dan implementaties die vertrouwen op QApplication::processEvents() of het maken van een QEventLoop, is deze klasse compleet thread-veilig en kan zonder problemen worden gebruikt op ofwel de hoofdthread of threads op de achtergrond.

Doorverwijzingen worden automatisch afgehandeld door de klasse.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Aangepaste controles voor geldigheid voor exports van lay-out

Bekijk https://north-road.com/2019/01/14/on-custom-layout-checks-in-qgis-3-6-and-how-they-can-do-your-work-for-you/

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: API voor berekenen van geodetische lijnen

Nieuwe PyQGIS API voor het berekenen van geodetische lijnen (kortste afstand op een ellipsoïde) is toegevoegd aan QgsDistanceArea, wat de volwassen bibliotheek geographiclib gebruikt voor geodetische berekeningen.

 • QgsDistanceArea.geodesicLine : berekent de geodetische lijn tussen twee punten

 • QgsDistanceArea.latitudeGeodesicCrossesAntimeridian berekent de breedtegraad waarop de geodetische lijn twee punten verbindt die de ant-meridiaan kruisen

 • QgsDistanceArea.splitGeometryAtAntimeridian : splitst een (multi)linestring op de anti-meridiaan, met behulp van geodetische lijnen om het exacte punt te berekenen om te splitsen op de anti-meridiaan

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuwe klasse QgsQuadrilateral

QgsRectangle stelt niet de ondersteuning voor oriëntatie of Z voor, omdat zijn rol is voor het bereik. Een nieuwe klasse, genaamd QgsQuadrilateral, om 4 vertexpolygonen te beheren is gemaakt. Voor dit moment zijn er alleen rechthoeken maar het is mogelijk later andere vormen toe te voegen.

Deze opnieuw uitgevoerde fabricage vereenvoudigt kaartgereedschappen en stelt u in staat de klasse QgsQuadrilateral in andere gereedschappen te gebruiken.

Aanvullend daar zal het een beter beheer van de Z voor rechthoeken door 3 punten mogelijk maken. Vandaag wordt de eerste Z gebruikt, nu zullen de punten hun Z hebben en de 4e zal op de vlakte wordne geprojecteerd.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti (Oslandia)

3D-objecten

Mogelijkheid: Terreinschaduw

Dit voegt nieuwe opties voor de gebruiker toe die kan kiezen hoe het terrein zou moeten worden gerenderd: - schaduw uitgeschakeld - kleur van het terrein wordt alleen bepaald door de textuur van de kaart - schaduw ingeschakeld - kleur van het terrein wordt bepaald met het model Phong’s shading, waarbij rekening wordt gehouden met de textuur van de kaart, de normale vector voor het terrein, scene-licht(en) en omgevings- en gespiegeld licht van het materiaal van het terrein en glinstering

Optioneel kunnen terreinen worden voorzien van schaduw uit een voorkeuze kaartthema.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Configuratie van lichten in 3D-kaartscenes

Deze mogelijkheid voegt een gedeelte toe om punten voor lichten te definiëren in 3D-scenes. Tot maximaal 8 lichten wordt ondersteund (beperking door implementatie van materiaal). Voor elk licht kan men de positie, intensiteit, kleur en demping instellen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Op regel gebaseerde 3D-renderer

image26

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door de gemeenschap van QGIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Ondersteuning voor lagen met mazen (faces) in 3D

Met deze mogelijkheid kunt u uw laag met mazen gebruiken in 3D-scenes,

image27

Dit werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik (Lutra Consulting)

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

QGIS Server: WFS issue using the EXP_FILTER parameter

#20927

PR #8924

Gereed

GetFeatureInfo response empty for child relation table in QGIS Server 3

#20801

Kan niet worden gereproduceerd met 3.5

QGIS Server WFS DescribeFeatureType not following TYPENAME parameter

#20198

PR #8948

Gereed

QGIS Server 3.4 can’t reset numeric field using WFS Update

#20961

PR #8958

Gereed

WFS provider shows numeric NULL fields with 0 instead of NULL

#20961

PR #8958

Gereed

OWS project title in project properties cannot be set to blank/empty

niet gerapporteerd

PR #8958

Gereed

Form Value relation based on WFS layer

#21077

PR #8970

Gereed

Button positions in Database styles manager dialog

#21068

PR #8971

Gereed

raster calculator in processing does not work with Aspect raster

#21011

Kan niet worden gereproduceerd met 3.5

Error opening network KML page: Range downloading not supported by this server!

#21091

PR #8985

Gereed

Can’t add a virtual field or update a existing field of a WFS layer using the field calculator

#21086

PR #8990

Gereed

Opening shapefiles in ZIP gives Invalid Datasource

#21097

Kan niet worden gereproduceerd met 3.5

spatialite, edit table in dbmanager is broken in master Fault: no such table: pg_description

#21151

PR #9086

N/B

Delimitedtext layer saves absolute path when project in relative path mode

#21150

PR #9099

Gereed

field calculator doesn’t load values for gpkg containing blank spaces or n dash (hypen) in field names

#21100

PR #9071

Gereed

Can’t open feature form when when the primary key of Spatialite layer is created in text type

#21176

PR #

Nee (twijfelachtig)

Geopackage layer rename in DB Manager does not update f_table_name values in the layer_styles table or the Triggers

#21227

PR #9164

Niet mogelijk omdat het afhankelijk is van de nieuw geïmplementeerde mogelijkheid voor hernoemen in Browser

Layer Properties > Load Style > From database > ‘Other styles …’ > Description column contains Name text, should contain Description text (it is a geopackage layer)

#21254

PR #9170

Gereed

Comments in SQL query in DB Manager breaks the query

#21271

PR #9180

N/B

Bug with multiple Else items in rule-based style

#21281

PR #9181

Gereed

GetFeatureInfo not send Geometry when set into project

#21172

Kan niet worden gereproduceerd met 3.5

N/B

Geometry Checker Crashes

#21259

PR #9191

Gereed

QGIS crashes when createInstance() uses wrong constructor in a QgsProcessingAlgorithm subclass

#21270

PR #9193

Gereed

pasting features is very slow

#21305

PR #9203

Nee (twijfelachtig)

Attribute forms do not show anymore constraints messages

#21266

Afgesloten als ongeldig na verscheidene testen en enige gesprekken met Giovanni Manghi

N/B

OGR provider returns an empty set for GPKG uniqueValues(0)

#21311

PR #9203

Nee (twijfelachtig)

“default value” is not applied when pasting features

#21304

PR #9203

Nee (twijfelachtig)

Postgis very noticeable slowdown when opening the attributes table if the table has a large number of columns

#21303

PR #9219

Nee (twijfelachtig)

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alexander Bruy

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

gdal buildvrt missing an important param

#20586

PR #8927

PR #8944

gdal:warpreproject missing old ‘extra’ param

#20721

PR #8930

PR #8944

Points inside polygons

#20798

Kan niet worden gereproduceerd met 3.5

IDW interpolation on csv point layer not working

#20490

PR #8942

PR #8947

[Processing] Field calculator algorithm does not use the selected layer as default layer input

#19686

PR #8945

PR #8949

v.surf.rst NOT WORKING IN QGIS 3.2.0 BONN

#19472

PR #8959

Directe commit

SVM Classification, SupportVectorMachineClassification(OpenCV)-Vector Field

#20796

PR #8960

Directe commit

GDAL/OGR Dissolve algorithm not properly working with point/multipoint layers

#20025

PR #8972

PR #8981

Build Virtual Vector tool: file created fails to load correctly

#14374

Kan niet worden gereproduceerd met 3.5

“Convert map to raster” algorithm does not export with transparent background despite the option

#19866

PR #8965

PR #8981

[GUI] Disable edit tools when no layer is selected/available nor selected layer is in edit mode

#18141

Directe commit

Directe commit

“Add Rectangle From 3 Points” is enabled on a new project

#20333

Directe commit

Directe commit

v.buffer processing algorithm fails when using option “Name of column to use for buffer distances”.

#19377

PR #8973

PR #8981

Problem with URLs to exclude from network settings

#20933

PR #8995

PR #9022

Truncated decimals in raster data set pixel size

#21023

PR #8996

PR #9022

Embedded layer style and labels properties can be modified within the layer styling panel

#16339

PR #9006

PR #9022

processing: “default output vector layer extension” not respected by some tools

#20557

PR #8997

PR #9022

Unable to stop executing GDAL algorithm

#20441

PR #9026

PR #9043

Add option to control export features without categories in Processing GRASS algorithms

niet gerapporteerd

PR #9003

PR #9043

Processing: v.net tools (GRASS) return empty outputs

#19904

PR #9046

PR #9058

v.net.salesman sequence HTML output

#21142

PR #9046

PR #9058

v.net.report and v.net.nreport algorithms failed

niet gerapporteerd

PR #9046

PR #9058

Unable to add WCS - bad WCS Request

#21045

PR #9005

PR #9098

GeoNode API requests require a stronger minor version parsing

#21093

PR #9117

PR #9141

Check Boxes + Setting Flags in Python in Ubuntu

#20910

Kan niet worden gereproduceerd met 3.5

SAGA openCV and processing tools

#19540

Kan niet worden gereproduceerd met 3.5

Error copying records between tables

#21154

PR #9065

PR #9185

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Jürgen Fischer

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Attribute table will not allow letter ‘N’ to be entered

#21019

Directe commit

Directe commit

Editing Oracle Spatial view in QGIS

#20109

Directe commit

Directe commit

Missing CP949 (Korean) encoding at Export Project to DXF menu

#20838

Directe commit

Directe commit

GeoPackage Raster WEBP support

#21083

Grass algorithms doesn’t work from Processing Toolbox level (grass-7.7.svn folder problem)

#21114

Directe commit

Directe commit

Fix substr help

#21192

Directe commit

Directe commit

[OSGeo4W] introduce with spatialindex 1.9

fix in spatialindex

Directe commit

Directe commit

osgeo4w: fix b6293f23c8c

#21210

Directe commit

Expand ZipItem in foreground

#21268

Directe commit

dwg import: catch spline misinterpretation

#20392

Directe commit

Directe commit

dwg import: support dxf encoding

#15999

Directe commit

Directe commit

dwg import: force polyline and hatch/ring continuity

#21330

Directe commit

Directe commit

dwg/dxf import: fix angle and alignment handing of (m)texts

#21330

Directe commit

Directe commit

dwg import: fix exception

#21177

Directe commit

Directe commit

dwg import: support nested blocks

#20392

Directe commit

Directe commit

dwg import: handle wrong hatch interpretation

#20392

Directe commit

Directe commit

dxf export: fix svg scaling

niet in redmine

Direct commit

Direct commit

dxf export: fix output of closed 3d polylines

#20242

Direct commit

Direct commit

dxf export: don’t label invisible features

#19604

Direct commit

Direct commit

support polyline width and generic line width

#21330

Direct commit

Direct commit

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jürgen Fischer

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Peter Petrik

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Crash bij toevoegen van bestaand veld aan vectorlaag

#18954

PR #8982

PR #9042

Colour bars in colour chooser UI are rendered with interleaved stripes [MAC]

#15984

PR #9009

PR #9020

Impossible to rename a layer style from the Styling Panel

#17652

PR #9021

PR #9041

ods tables are not loaded correctly in QGIS 3.4

#20588

upstream: https://github.com/OSGeo/gdal/issues/1243

QGIS 3.4.2 crush at QgsApplication.initQgis() on Mac

#20712

Kan niet worden gereproduceerd met 3.5

QGIS freezes on MacOS 10.14 when launched from Launch Services (works ok when launched from terminal)

#20381

veroorzaakt door Qt 5.11 gebruikt in officiële MacOS-pakket. Pakketten moeten opnieuw gemaakt worden met Qt 5.12

32 bit floating geotiff showing as black. worked in 2.18 and 3.0 - not working 3.4

#20493

PR #9035

PR #9056

python error when running GRASS 7.6 tools in processing on mac OS

#21269

probleem in officiële MacOS-pakket, workaround/reparatie voorgesteld in opmerking

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Julien Cabieces

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

QGis 3.4 reproducible crash while in idle state

#20581

PR #8988 and PR #9019

PR #9027 and direct commit

crash at processing….qgis:snapgeometries

#18497

PR #8966

PR #9010

QgsExternalResourceWidgetWrapper crashes

#20140

Duplicaat

Crash on vector edit (that has the 4326 CRS) is reprojected in CRS 3857

#19579

proposed a libspatialindex PR

Adding new features in postgis fails with attribute window popup

#20523

Werkt bij mij wel

Can’t remove a constraint set on a field once saved

#20516

PR #9032

PR #9229

QGIS 3.5 not loading or saving multi-dimensional arrays properly from PostGIS layers

#20872

PR #9048

Te doen

Attribute Table refresh issue when deleting features from shapefile

#18421

PR #9152

PR #9214

QgsVectorLayer from spatialite featureid problem

#20633

Werkt in 3.5 en branch 3.4 (niet in 3.4.4)

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Loïc Bartoletti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Snapping tooltip doesn’t works when Advanced Digitizing tool is activate

#18441

Kan niet worden gereproduceerd met 3.5

Remove old settings for vertex markers

#17366

Werkt zoals bedoeld

Snapping options in meters rounded to integers

#20829

PR #9168

Add the possibility to return a shp if ogr is not compiled with gpkg

niet gerapporteerd

PR #9037

fix qgsRound for negative numbers

#20861

PR #9030 and PR #9025

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Victor Olaya

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

algorithm create grid: reference point problem for calculating Y coordinates

#20966

Directe commit

Error in Processing modeller

#20609

Geen probleem meer. Kan het niet reproduceren. Ticket is gesloten door de originele rapporteur

Do not allow file input for tables or vctor layers if there are dependent fields

#21055

Directe commit

Deactivating/uninstalling plugin causes Python error when trying to edit a Processing model

#19607

PR #8957

Postgis DB selector for outputs fails to list schemas in selected DB

#21099

PR #9004

Regression: outputs of processing models are not assigned the specified styles

#20573

Directe commit

QGIS3: SagaUtils.py fails when comman contains non-latin characters

#18617

PR #8968

[processing] Wrong management of locale in output result path

#19351

PR #8968

[processing] SAGA algorithms cannot produce non-shp output

#21089

PR #9002

Extent selector shows layers with no spatial component (geometryless tables)

#21129

PR #9034 (bijgewerkt door Nyall in PR #9038)

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Victor Olaya

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

32 bit floating geotiff showing as black. worked in 2.18 and 3.0 - not working 3.4

#20493

GDAL master commit en GDAL 2.4 commit

ods tables are not loaded correctly in QGIS 3.4

#20588

GDAL master commit en GDAL 2.4 commit

attributes in attribute table don’t match attribute in identify results/labels with WFS layer

#20865

PR #9105

PR #9113

KML loading bug

#20173

GDAL master commit en GDAL 2.4 in

Zoom to Layer does not respond to filtered WFS

#20742

PR #9118

Directe commit

Processing time for GeoJSON 10 times slower in 3.4

#21085

GDAL master commmit en GDAL 2.4 commit

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Martin Dobias

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

[vertex tool] Fix issue with hidden layers being editable

#18434

PR #8992

Directe commit

[vertex tool] Fix vertex addition to polygon’s first segment

#20774

PR #9024

Directe commit

[vertex tool] Misleading message when deleting all nodes of a ring or a part

#17754

niet gerepareerd! vereist een behoorlijk uitgebreide te maken reparatie

[vertex tool] Improvements to the right-click behavior to pick locked feature

N/B

PR #9052

PR #9161

[vertex tool] right-click to loop through editable features

N/B

PR #9087

PR #9161

[vertex tool] misc small UX improvements

N/B

PR #9116

PR #9161

[vertex tool] two more UX fixes

N/B

PR #9130

PR #9161

[vertex tool] Few more UX improvements

#21283

PR #9222

PR #9227

Dit werd mogelijk gemaakt door Duitse QGIS gebruikersgroep

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

[postgis] Fix creation of new Z/M enabled, curved geometry type layers

N/B

Directe commit

Directe commit

[categorized] Fix blank layers when using categorized renderer

#21188

Directe commit

N/B

Fix invalid data source message is always shown after dragging and dropping vector layers to QGIS window

N/B

Directe commit

N/B

[processing] Buffer algorithm should always export multipolygon layers

#21191

Directe commit

Directe commit

[processing][gdal] Fix polygonize field name is ignored

N/B

Directe commit

Directe commit

[processing] Allow matrix parameters to be correctly set for model child algorithms

#20914

Directe commit

Directe commit

[processing][gdal] Ensure that GDAL algs output the CORRECT generated filename for outputs

N/B

Directe commit

Directe commit

[processing][gdal] Fix incorrect definition of gdal_warp extra_param parameter

N/B

Directe commit

N/B

Allow for exact calculation of symbol sizes with mixed layer units

#21143

Directe commit

Directe commit

Fix hang when WMS credentials requested

#20826

Directe commit

Directe commit

Fix misc deadlocks/crashes in network requests, especially when SSL errors or timeouts occur

Meerdere

Meerdere

N/B – te ingrijpend

[processing][saga] Fix definition of Multiple regression points/grids alg

#21146

Directe commit

Directe commit

[processing] do not show geometryless layers in extent selector

#21129

Directe commit

Directe commit

[layouts] Add checkbox to disable raster tiling for PDF/SVG exports

#19500

Directe commit

N/B – te ingrijpend

Fix empty strings in proxy exclude list results in proxy being skippe\d for ALL hosts

#20213

Directe commit

Directe commit

Avoid project being marked dirty as soon as its opened

N/B

Directe commit

N/B

Fix loss of project when saving to QGZ format and path contains non-ascii chars

#19567

Directe commit

Directe commit

Fix evaluation of data defined properties for subsymbols of subsymbols

#18384

Directe commit

Directe commit

Fix shortest path algorithm can “shortcut” when using network in geographic coordinates

#20997

Directe commit

Directe commit

Fix project loading task never completes when project has embedded layers

#21012

Directe commit

Directe commit

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Hugo Mercier

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Qgis 3.4.1 crashes when accessing methods of feature

#20752

gesloten

Bad size request with a georeferenced raster

#8272

Kan het niet meer reproduceren met 3.5

Postgresql: empty SAVEPOINTS

http://issues.qgis.org/issues/17535

niet meer van toepassing

Range widget does not honor default value on not null column

#20831

PR #9033 en PR #9033

Range widget gives NULL value in Attributes Form/Table

#21125

PR #9033

PR #9192

QGIS 3.4.1 advanced modification and snap block QGIS

#20568

gesloten

Vertex markers not displayed properly for MultiPolygon features

#19909

PR #9036

PR #9192

Cascading controls in forms

#11264

triage, gesloten

$length incorrect in expressions

#19355

PR #9063

PR #9192

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Hugo Mercier