QGIS API Documentation  3.4.15-Madeira (e83d02e274)
QgsInnerShadowEffect Member List

This is the complete list of members for QgsInnerShadowEffect, including all inherited members.

begin(QgsRenderContext &context)QgsPaintEffectvirtual
blendMode() const QgsShadowEffectinline
blurLevel() const QgsShadowEffectinline
blurMapUnitScale() const QgsShadowEffectinline
blurUnit() const QgsShadowEffectinline
boundingRect(const QRectF &rect, const QgsRenderContext &context) const overrideQgsShadowEffectprotectedvirtual
clone() const overrideQgsInnerShadowEffectvirtual
color() const QgsShadowEffectinline
create(const QgsStringMap &map)QgsInnerShadowEffectstatic
draw(QgsRenderContext &context) overrideQgsShadowEffectprotectedvirtual
DrawMode enum nameQgsPaintEffect
drawMode() const QgsPaintEffectinline
drawSource(QPainter &painter)QgsPaintEffectprotected
enabled() const QgsPaintEffectinline
end(QgsRenderContext &context)QgsPaintEffectvirtual
exteriorShadow() const overrideQgsInnerShadowEffectprotectedvirtual
fixQPictureDpi(QPainter *painter) const QgsPaintEffectprotected
imageOffset(const QgsRenderContext &context) const QgsPaintEffectprotected
mBlendModeQgsShadowEffectprotected
mBlurLevelQgsShadowEffectprotected
mBlurMapUnitScaleQgsShadowEffectprotected
mBlurUnitQgsShadowEffectprotected
mColorQgsShadowEffectprotected
mDrawModeQgsPaintEffectprotected
mEnabledQgsPaintEffectprotected
Modifier enum valueQgsPaintEffect
ModifyAndRender enum valueQgsPaintEffect
mOffsetAngleQgsShadowEffectprotected
mOffsetDistQgsShadowEffectprotected
mOffsetMapUnitScaleQgsShadowEffectprotected
mOffsetUnitQgsShadowEffectprotected
mOpacityQgsShadowEffectprotected
offsetAngle() const QgsShadowEffectinline
offsetDistance() const QgsShadowEffectinline
offsetMapUnitScale() const QgsShadowEffectinline
offsetUnit() const QgsShadowEffectinline
opacity() const QgsShadowEffectinline
properties() const overrideQgsShadowEffectvirtual
QgsInnerShadowEffect()QgsInnerShadowEffect
QgsPaintEffect()=defaultQgsPaintEffect
QgsPaintEffect(const QgsPaintEffect &other)QgsPaintEffect
QgsShadowEffect()QgsShadowEffect
readProperties(const QgsStringMap &props) overrideQgsShadowEffectvirtual
QgsPaintEffect::readProperties(const QDomElement &element)QgsPaintEffectvirtual
Render enum valueQgsPaintEffect
render(QPicture &picture, QgsRenderContext &context)QgsPaintEffectvirtual
requiresQPainterDpiFixQgsPaintEffectprotected
saveProperties(QDomDocument &doc, QDomElement &element) const QgsPaintEffectvirtual
setBlendMode(const QPainter::CompositionMode mode)QgsShadowEffectinline
setBlurLevel(const double level)QgsShadowEffectinline
setBlurMapUnitScale(const QgsMapUnitScale &scale)QgsShadowEffectinline
setBlurUnit(const QgsUnitTypes::RenderUnit unit)QgsShadowEffectinline
setColor(const QColor &color)QgsShadowEffectinline
setDrawMode(DrawMode drawMode)QgsPaintEffect
setEnabled(bool enabled)QgsPaintEffect
setOffsetAngle(const int angle)QgsShadowEffectinline
setOffsetDistance(const double distance)QgsShadowEffectinline
setOffsetMapUnitScale(const QgsMapUnitScale &scale)QgsShadowEffectinline
setOffsetUnit(const QgsUnitTypes::RenderUnit unit)QgsShadowEffectinline
setOpacity(const double opacity)QgsShadowEffectinline
source() const QgsPaintEffectinlineprotected
sourceAsImage(QgsRenderContext &context)QgsPaintEffectprotected
type() const overrideQgsInnerShadowEffectvirtual
~QgsPaintEffect()QgsPaintEffectvirtual